Stadgar för KALMAR-ÖLANDS FORDONSHISTORIKER 2002-03-13
Stiftade i Kalmar den 12 februari 2002


§ 1. NAMN
Föreningens namn är KALMAR-ÖLANDS FORDONSHISTORIKER (KÖF)


§ 2. ÄNDAMÅL
Föreningen är en ideell sammanslutning, som utan ekonomiska intressen i en kulturbevarande anda skall
•Främja intresset för tekniskt och historiskt intressanta fordon och tillbehör i allmänhet och motorfordon i synnerhet.
•Verka för bevarande och restaurerandet av dylika fordon och tillbehör.
•Tillvarata och bevara det kulturhistoriska arvet från motorismen.
•Sprida kunskap till medlemmarna och andra intresserade om ovanstående ämne.
•Skapa förståelse och goodwill för verksamheten som hobby.


§ 3. FÖRENINGENS VERKSAMHET
Föreningen skall verka för den i paragraf 2 angivna målsättningen genom att
•Bedriva rådgivning vid restaurering av fordon.
•Sträva efter att publicera medlemsblad samt medlems- och fordonsförteckning för att underlätta och utveckla kontakten mellan medlemmarna.
•Samarbeta med myndigheter och andra föreningar med anknytning till föreningens verksamhetsområden.
•Bearbeta och publicera information från myndigheterna och andra organisationer som har med föreningens verksamhet att göra.
•Arrangera medlemsmöten, träffar, rallyn, utställningar och annan liknade verksamhet samt skapa förståelse och goodwill för verksamheten som hobby.


§ 4. MEDLEMSKAP
Föreningen KALMAR-ÖLANDS FORDONSHISTORIKER har ordinarie medlemmar samt hedersmedlemmar. Ordinarie medlemskap kan vinnas av alla som visar intresse för föreningens verksamhet och betalar av årsmötet fastställd årsavgift. Medlem som efter påminnelse icke erlagt fastställd årsavgift anses ha utträtt ur föreningen.


§ 5. HEDERSMEDLEM
Hedersmedlem kan utses av års möte på förslag från styrelsen. Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift.


§ 6. UTTRÄDE OCH UTESLUTNING
Medlem som genom skriftlig anmälan begär att få utträda ur föreningen befrias omedelbart från medlemskapet. Inbetalda årsavgifter återbetalas inte. Medlem som grovt bryter mot föreningens målsättning eller syfte kan uteslutas ur föreningen av styrelsen eller allmänt möte.


§ 7. BESLUTANDE OCH VERKSTÄLLANDE ORGAN
Högsta beslutande är årsmöte eller allmänt möte. Den omedelbara ledningen av föreningens verksamhet handhas av styrelsen som verkställer beslut från årsmöte eller föreningsmöte, och som också fattar nödvändiga beslut om föreningens löpande verksamhet under verksamhetsåret.


§ 8. STYRELSE
Föreningens styrelse består av ordförande samt minst 4 ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ordförandeposten väljs på årsmötet med mandattiden 1 år. Sekreterare, kassör väljes av årsmötet för en tid av två år. Övriga ordinarie ledamöter väljs för en tid av 2 år och suppleanterna för en tid av 1 år. Styrelsen konstituerar positionerna och övriga ledamöter. (Första gången väljs halva antalet ledamöter för två år och övriga på ett år). Förslagen ordförande eller styrelseledamot bör personligen närvara vid val, dock är skriftligt godkännande från föreslagen ordförande eller ledamot tillräckligt för valbarhet.


§ 8. SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Kalmar län.


§ 10. VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhetsår löper från och med 1 januari till och med den 31 december (Kalenderår).


§ 11. ÅRSMÖTE
Medlemmarnas rätt att medverka i handhavande av föreningens angelägenheter utövas på årsmötet eller allmänt möte. Varje medlem äger en röst. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt får inte ske. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst. Årsmöte avhålls någon ab månaderna februari eller mars på plats och tid som bestäms av styrelsen, dock inom länet för föreningens säte. Föreningsmöte kan avhållas när styrelsen så anser erforderligt eller minst halva antalet medlemmar så hos styrelsens ordförande skriftligen begär. Skriftlig kallelse, med föredragningslista, skall utsändas till medlemmarna i så god tid som möjligt, dock senast två veckor före årsmöte eller allmänt möte.


§ 12. ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTE
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1.Val av ordförande för årsmötet
2.Upprättande av röstlängd/medlemslista
3.Val av två justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare
4.Fråga om årsmötets behöriga utlysande
5.Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
6.Genomgång av revisorns berättelse för samma tid
7.Fastställande av resultat-och balansräkning
8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
9.Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår samt budget för innevarande år
10.Val av ordförande för föreningen
11.Val av kassör för föreningen
12.Val av sekreterare för föreningen
13.Val av ledamöter till styrelsen
14.Val av suppleanter till styrelsen
15.Val av revisor och revisorssuppleant
16.Val av ledamöter till valberedningen
17.Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild ledamot hos styrelsen skriftligt begärt senast tre veckor före årsmötet


Ärende som inte upptagits på föredragningslistan bör inte göras till föremål för beslut. Ledamot eller suppleant i styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisorer och revisorssuppleanter.


§ 13. FÖRENINGSMÖTE
Vid föreningsmöte skall endast till beslut upptagas ärende som varit angivit i kallelsen till mötet. Som ordförande fungerar föreningens ordförande, i den mån inte mötet annorlunda bestämmer. Över allmänt möte föres protokoll, som justeras av två därtill vid mötet valda justeringsmän.


§ 14. STYRELSENS UPPGIFT
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden vars handläggning inte regleras av dessa stadgar.
Det åligger styrelsen
•att verka för föreningens ändamål.
•att verkställa av årsmötet eller föreningsmöte fattade beslut.
•att omhänderta föreningens ekonomi och bokföring.
•att upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid föreningens årsmöte.
•att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar.§ 15. FÖRENINGENS FIRMA
Föreningens firma tecknas av ordförande tillsammans med annan ledamot i styrelsen. Kassören och ordförande tecknar konton i bank och post var för sig.


§ 16. Styrelsesammanträden
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet styrelseledamöter så begär. Över sammanträdena skall föras beslutsprotokoll, i väsentliga frågor med motivering, vilket justeras av ordföranden och en därtill vald ledamot.
Kallelse till styrelsesammanträde kan ske både via telefon, post och e-brev. Om möjligt skall kallelse vara utsänd en vecka före sammanträdet. Ordinarie ledamot som inte kan medverka skall dels omedelbart anmäla förfall, dels kalla suppleant. Suppleant räknas då som ordinarie. Annan suppleant
Kan närvara och har yttranderätt men ej rösträtt.


§ 17. STYRELSEARVODE
Styrelsearvode utgår ej


§ 18. BESLUTSMÄSSIGHET
Styrelsen är beslutmässig då ordförande eller minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.


§ 19. REVISION
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. För revisorn utses en suppleant. Revisorn samt hans suppleant väljs 1 år i taget. Verksamhetsberättelse, föreningens bokföring med resultat och balansräkning samt samtliga protokoll från styrelsens möten skall överlämnas till revisorn för granskning senast en månad före årsmötet. Revisorn skall senast vid årsmöte avge berättelse över sin granskning. Revisorn kan när som helst under verksamhetsåret på begäran erhålla tillgång till räkenskapsmaterialet och kassan för erforderliga kontroller.


§ 20. VALBEREDNING
Valberedningen skall bestå av två ledamöter varav en är sammankallande. Valberedningen har till uppgift att föreslå om-eller nyval av ordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleant.


§ 21. STAGEÄNDRING
Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av envar medlem och skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmöte eller föreningsmöte. Vid omröstning krävs att 2/3 av de närvarande bifaller ändringsförslaget.


§ 22 UPPLÖSNING
För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte och varav det sista mötet biträds av minst två tredjedelar av angivna röster. Vid det senare tillfället skall även beslut fattas om disposition av föreningens egendom, vilken inte får fördelas av medlemmarna.


§ 23. IKRAFTTRÄDANDE
Dessa stadgar träder i kraft fr o m 2002-03-13 då föreningens tidigare stadgar samtidigt upphör att gälla.